OM OS

BESTYRELSEN FOR ROSKILDE TEATER

FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG

PRAKTISKE OPLYSNINGER

VEDTÆGTER

 

BESTYRELSEN FOR ROSKILDE TEATER

Formand: Lars Olsen, Smedegårdsparken 8, 4000 Roskilde

Næstformand: Lisbeth Birde Wiese, Hyrdehøj Allé 50, 4000 Roskilde

Leder af familie- og børneteatret: Mette Holm, Låddenhøj 81, 4000 Roskilde

 

Øvrige medlemmer:

Susanne Buus, Pulsen 71, Musicon, 4000 Roskilde

Henrik Christiansen, Ibsgården 70 b, Himmelev, 4000 Roskilde

Signe Holm, Høkerstræde 10, Veddelev, 4000 Roskilde 

Marianne Jørgensen, Munksøgård 66, Trekroner, 4000 Roskilde

Birgit Cady Larsen, Irishaven 2, 4070 Kr. Hyllinge

Elin Lindhardt, Skovbogade 21 A, 4000 Roskilde 

Søren Dyck-Madsen, Tønsbergvej 6, Trekroner, 4000 Roskilde

 

Suppleanter:

Mette Nielsen, Låddenhøj 87, 4000 Roskilde

Anni Rasmussen, Tingvej 49A, 4000 Vindinge 

 

Kontaktperson til Roskilde Teaters PR-gruppe: Lars Olsen, info@roskildeteater.dk

Kontaktperson til gadeteater: Henrik Christiansen, info@roskildeteater.dk 

Kontaktperson til skolegruppen: Signe Holm, info@roskildeteater.dk

 

FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG

Formål 

Roskilde Teater er en almennyttig forening, der har til formål at give borgerne i Roskilde Kommune et mangfoldigt tilbud af professionelt teater – og scenekunst på højt kvalitativt niveau. Foreningens aktiviteter skal også omfatte teater for familie, unge og børn. 

Foreningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer. 

Foreningen samarbejder med Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune og andre relevante interessenter. 

Foreningen administrerer efter scenekunstlovens bestemmelser og i henhold til de til enhver tid af Kulturministeriet udsendte bekendtgørelser herom. 

Foreningen drives på frivillig basis. 

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål. 

 

Værdigrundlag:

  • Vi er en lokalt funderet non-profit forening, der drives på frivillig basis
  • Vi arrangerer forestillinger af professionel karakter
  • Vi skaber rum for refleksion – et åndehul i hverdagen
  • Vi bidrager til at styrke Roskildes Kommunes kulturelle profil
  • Vi formidler teateroplevelser for børn, unge og voksne
  • Vi giver mulighed for at afprøve nye teateroplevelser i lokale rammer

 

Vi arrangerer 30-40 forestillinger hver sæson

 

Motto: Gå i teatret i din egen by!

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Brochure, billetsystem, nyhedsbreve 

Roskilde Teater udgiver hvert forår en brochure med den kommende sæsons forestillinger. Vi deler brochurer ud til alle abonnenter og andre interesserede, og man kan bl.a. finde vore brochurer på Roskilde Bibliotek og dens filialer. Desuden er bestyrelsen til stede på Roskilde Bibliotek i ugen omkring første maj, hvor billetsalget går i luften, samt sidst i august, inden sæsonen for alvor går i gang.  Her kan du få en god snak med os om de mange spændende forestillinger, som spiller i Roskilde.   

Roskilde Teater har et brugervenligt billetsystem, Billetexpressen. Vi udsender nyhedsbrev ca. en gang om måneden. Roskilde Teater er desuden på Facebook.

Spillesteder

Roskilde Teater har ikke et fast spillested. De fleste forestillinger spiller enten på Lynghøj Teatersal i Svogerslev eller på Laboratoriet på Musicon. Men Roskilde Teater ”går også i byen” og spiller f.eks. på Gimle, i Kunstsmedjen, eller på én af byens skoler. 

Generalforsamling 

Roskilde Teater holder ordinær generalforsamling hvert år i september. Alle, der har tegnet medlemskab for indeværende sæson, har adgang til og stemmeret ved generalforsamlingen. 

Samarbejdspartnere

Roskilde Teater samarbejder med Biblioteket og Folkeuniversitetet i Roskilde. Hold øje med arrangementer, som vi laver i fællesskab i løbet at sæsonen på www.roskildeteater.dk

Vi har desuden et godt samarbejde med Åben Dans om brug af Laboratoriet og med Roskilde Kommune, som giver økonomisk tilskud til foreningens drift, samt til Roskilde Teaters skoleforestillinger og gadeteater.

Endelig samarbejder vi med Gundsø Teater- og Musikforening vedr. koordinering af repertoire og billetsalg til gavn for indbyggerne i Roskilde Kommune.  

 

VEDTÆGTER

Vedtægter for Roskilde Teater 

§ 1 

Foreningens navn er Roskilde Teater. 

Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 

§ 2 

Roskilde Teater er en almennyttig forening, der har til formål at give borgerne i Roskilde Kommune et mangfoldigt tilbud af professionelt teater – og scenekunst på højt kvalitativt niveau. Foreningens aktiviteter skal også omfatte teater for familie, unge og børn. 

Foreningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer. 

Foreningen samarbejder med Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune og andre relevante interessenter. 

Foreningen administrerer efter scenekunstlovens bestemmelser og i henhold til de til enhver tid af Kulturministeriet udsendte bekendtgørelser herom. 

Foreningen drives på frivillig basis. 

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål. 

§ 3 

Foreningen fastlægger de abonnementsordninger, der skal være gældende, idet der kan etableres samarbejder med andre teaterforeninger og udbydere af teater. Ved fastlæggelsen bør der tages behørig hensyn til sikring af rabat ved samlet køb af flere forestillinger. 

Der bør videre rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret. 

Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. 

Foreningens medlemmer udgøres af abonnenterne. 

Ved tegning af abonnement betales et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. 

§ 4 

Roskilde Teater forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet foreningen køber professionelle forestillinger af de producerende teatre. 

Roskilde Teater oppebærer abonnementsindtægter, indtægter ved anden form for billetsalg samt indtægter i form af offentlige tilskud og tilskud fra sponsorer. En del billetter bør være til rådighed for frit salg. 

§ 5 

Foreningens medlemmer (abonnenterne) og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser. 

§ 6 

Foreningens bestyrelse består af 5 til 11 medlemmer og søges sammensat af personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Det bør om muligt tilstræbes, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer teaterfaglig, kunstnerisk, ledelsesmæssig, markedsføringsmæssig og juridisk indsigt. 

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år, idet halvdelen af medlemmerne afgår hvert andet år. Valg af suppleanter gælder for et år. Genvalg af både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. 

§ 7 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsesmøder, der skal afholdes mindst én gang hvert kvartal, indkaldes ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer med angivelse af mødets formål, evt. dagsorden. 

Ved forfald erstattes den fraværende af en suppleant. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne – heriblandt formanden eller næstformanden – er til stede. 

I tilfælde af stemmelighed giver formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme udslaget. 

Fra hvert bestyrelsesmøde udsendes referat til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg og arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver. Der kan være ekstern deltagelse i sådanne udvalg og arbejdsgrupper. 

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget. 

§ 8 

Roskilde Teater forpligtes ved underskrift af formanden (ved dennes fravær af næstformanden) i forening med et andet medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan meddele prokura (bank og giro). 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. 

Foreningen forvalter Roskilde Teaters tilskud og øvrige indtægter i overensstemmelse med § 2 og hæfter i øvrigt ikke enkeltvis eller in solidum, med mere end Roskilde Teaters formue. 

Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder. 

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor og efter de af de af Kulturstyrelsen fastsatte retningslinjer. 

§ 9 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert fremmødt medlem, som har betalt sit kontingent for indeværende regnskabsår. Afstemningen skal ske mundtligt, medmindre en af de stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og ved udsendelse af mail til alle registrerede medlemmer. Indkaldelse sker med 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter mødested og -tid. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse. Der orienteres om foreløbigt budget for den nye sæson. 

4. Indkomne forslag 

    a) fra bestyrelsen, 

    b) fra medlemmerne 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt. 

 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse. 

§ 10 

Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75% af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved 2. generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelsen af forslaget. 

Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune, forinden udlodning kan finde sted. 

 

Således vedtaget på Roskilde Teaters ordinære generalforsamling den 6. september 2018 og ekstraordinær generalforsamling den 30. september 2018. 

Roskilde den 28/10 2018

Søren Mark Olesen (dirigent) / Lars Olsen (formand) 

Godkendt af Roskilde Kommune ved brev af den 7. november 2018. 

Antal bestyrelsesmedlemmer er hævet fra 5 - 9 medlemmer til 5 - 11 medlemmer, godkendt på Roskilde Teaters ordinære generalforsamling den 6/8 2023 og ekstraordinære generalforsamling den 2/10 2023

Søren Mark Olesen (dirigent) / Lars Olsen (formand) 

 

For arrangører
Billetsalg - tilmelding

Har du brug for billetsalg, tilmelding eller event management. Skal I bruge en løsning i jeres eget brand? Skal det være helt enkelt, eller har I særlige behov? Se hvor nemt I kan komme igang her.

KONTAKT ROSKILDE TEATER
 

Mail: info@roskildeteater.dk

Telefon: 23 96 72 05

Få de gode nyheder først

For at tilmelde dig vores nyhedsbrev skal du blot indtaste din email-adresse og tryk Tilmeld:

Obs! Indkøbskurvens tidfrist udløber snart!
tilbageværende tid
00:00

enhed(er) i kurven

total:


Tiden er udløbet. Start venligst forfra med at vælge billetter.